hdr enviroment mapping 高动态范围(RGBE)基于图像的照明(IBL),使用运行时生成的预过滤粗糙度mipmaps(PMREM)

webgl, hdr, mapping

JavaScript
语言:
CSS
语言:
HTML
导入代码模板: